داروی درمان تب برفکی

پزشکی :

بيماري تب برفكي يك بيماري بسيار عفوني و بشدت واگير دام مي باشد كه به لحاظ شدت خسارات اقتصادي يکي از موانع اصلي در تامين بهداشت و توليد دام و فراورده هاي دامي محسوب ميگردد. اين بيماري سبب کاهش شديد توليد دام شده و نقش اساسي در تجارت دام و فراورده هاي خام دارد. 

  

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  FMD از جمله مهمترین بیماریهای مسری گاوان است که باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی میگردد. در گاوان بالغ احتمال کشندگی آن کم است اما در اثر ایجاد میوکاردیت در کم سن و سال ترها کشندگی بالایی دارد.

تقريباً تمامي دام هاي زوج سم از جمله گونه هاي نشخواركنندگان اهلي نظير گاو ، گاوميش ، گوسفند و بز مورد هدف ويروس عامل بيماري قرار مي گيرند. شدت واگيري در دامهاي حساس بسيار بالا ( 100% ) بوده ولي ميزان مرگ و مير پائين و عمدتاً دام هاي جوان را در برمي گيرد.

ويروس عامل بيماري از جنس پيكورنا ويروسها بوده كه در اين جنس 7 سروتايپ بنام هاي Asia 1 – C – A – O و سوشهــاي آفريقائـي و SAT 3 – SAT 2 – SAT 1 قرار دارنـد. ماهيـت اين ويروس كه از نوع RNA ويروس مي باشد، تغييرات شديد آنتي ژنتيكي Antigenic Variants است كه همواره در مناطقي كه بيماري به فرم آندميك حضور دارد، سبب پيدايش وايانت هاي جديد ( تغييرات كم آنتي ژنتيكي ) و حتي بوجود آمدن ساب تايپ هاي جديد در هر سويه ( تغييرات آنتي ژنتيكي بالا 15% ) ميشوند . از جمله عوامل بروز اين رخداد درمناطق آلوده به ويروس تب برفكي يكي ماهيت ويروس و ديگري چرخش ويروس در جمعيت هاي دامي داراي سطوح ايمني متفاوت ناشي از ناهمگوني و همزمان نبودن مايه کوبي در آنهاست که شرايط ايجاد موتاسيون را براي ويروس فراهم مي سازد.
 

در بين ويروسهاي 7 گانه بيماري تب برفكي، تيپ A بيشترين زمينه تغييرپذيري و ايجاد واريانت هاي جديد را از خود نشان داده و در سالهاي اخير حداقل 3 واريانت تائيد شده از تيپ A تب برفكي در ايران علاوه بر تيپ A22 كه سالها از ثبات بيشتري درخوردار بوده شناسائي گرديده است ] A 96 – A99( اين تحت سويه از سوي موسسه رازي تحت عنوان A200 شناسائي و نام گذاري گرديد ) A87 [. ساير تيپ هاي ويروس از جمله O و Asia I تغيير پذيري كمترو محدودتري دارند.

اگر چه در بين آنها  برخي حدت زيادتر و برخي حدت كمتري دارند و بدين لحاظ در زمان استفاده از ويروس هاي جدا شده، حدت و شدت بيماريزائي آنها بايستي كنترل و همواره ويروسي در واكسن بكار گرفته شود كه در بين ويروسهاي شايع ، بيشترين حدت بيماريزائي را داشته باشد.

اهميت بيماري :
 

مقاومت ويروسهاي بيماري تب برفكي در شرايط محيطي وهمچنين شدت ضايعات و علائم كلينيكي بيماري در گاوهاي نژاد خالص و پرتوليد از جمله گاوهاي هلشتاين و دورگ همراه با خسارات جبران ناپذير و غيرقابل بازگشت ورم پستان – كوري پستان كه كاهش شديد شير و در مواقعي قطع توليد شير را بهمراه دارد در كنار ساير عوارض از جمله سقط جنين و ضايعات غيرقابل جبران دستگاه توليد مثل و تخمدانها ( ناباروري) به همراه هزينه هاي كلان درمان دامهاي مبتلاء ( عفونت هاي ثانويه) و در مواقعي غيراقتصادي شدن دام مبتلاء در اثر شدت ضايعات و همچنين تلفات دامهاي جوان و شيرخوار سبب شده است ، اين بيماري به همراه ساير فاكتورهاي از جمله سرعت انتشار و شدت عفونت زائي، جزء مهمترين بيماريهاي ويروسي دام محسوب گرديده و در رده اولين بيماري گروه هاي گروه A (طبقه بندي بيماريهاي دفتر بين الملل بيماريهاي واگير دام ) قرار گيرد. در كشور ما نيز اين بيماري مهمترين عامل تهديد كننده سرمايه دامي و توليدات دامي و اولين بيماري دامي جدول مبارزه با بيماريهاي دام محسوب ميگردد.
 

اتيولوژي و پاتوژنره ويروسهاي بيماري تب برفكي :
 

ويروس بيماري تب برفكي از خانواده پيكور ناويريده ( كوچكترين ويروسهاي شناخته شده از نظر اندازه ) و از جنس Aphtovirus داراي 7 SQfJGmپ كاملاً متمايز از يكديگر مي باشد. در مناطق آندميك اغلب يك سوش بر سوشهاي ديگر قالب ولي عفونت همزمان 2 سوش از ويروس هاي هفتگانه ممكن است اتفاق بيفتد. همچنين برخي از سويه هاي ويروس به گونه خاصي از تمايل داشته و ساير گونه ها را به سختي مبتلا مي سازد.
 

RNA تك رشته اي ويروس مسئول قسمت عفونت زائي و پروتئين هايVp1 – Vp2- Vp3 – Vp4 مسئول قسمت ايمني زائي ويروس هستند كه در بين آنها VP1 مهمترين نقش در ايجاد ايمني را دارد.

 ويروس فوق تمايل زيادي به حمله به بافت اپي تليال دارند . Epitheliotropisme كه پس از تكثيردر آنها و ورود ويروس به خون ، بافتهاي فوق مورد حمله قرار ميدهند و سبب ضايعات بسيار شديد در تمامي بافتهاي موكوسي و پوششي از جمله دهان – سيستم توليد مثل – و توليد شير (پستان) و بافت پوششي دست و پا ميشوند و ضايعات شديد و وسيعي را بوجود مي آورند كه سبب كاهش شديد توليد شير – گوشت و مرگ و مير ناشي از جمله ويروس به قلب (ميوكارد) در دامهاي جوان ميشود.

ضايعات اقتصادي و هزينه هاي درماني و غيراقتصادي شدن دامهاي مبتلاء در اثر ماهيت بيماري و هجوم ساير باكتريهاي عفونت زا سبب شده است تا اين بيماري دشمن دام وسرمايه دامي لقب بگيرد.( Enemy of Livestock and Livestock kipper).

راههاي انتقال بيمار :
ويروس بيماري تب برفكي از راه هاي مستقيم و غير مستقيم بشرح زير انتقال مي يابد.
روش انتقال مستقيم :

مهمترين و اصلي ترين روش انتقال و انتشار بيماري بخصوص در كشورهاي كه بيماري به فرم بومي حضور داشته و اپيدمي هاي منطقه اي و يا وسيع دارند ، انتقال به روش مستقيم يعني تماس دام آلوده با دام حساس مي باشد.

دامهاي مبتلا داراي علائم كلينيكي بيماري ، خصوصاً در مراحل اوليه و فاز تب دار ويروس را از طريق انتشار همراه با هواي تنفس به دام در تماس انتقال داده و سبب بروز بيماري در دام حساس ميگردند.

به لحاظ وجود مقادير بسيار زياد ويروس در ترشحات و هواي تنفسي دامهاي آلوده خصوصاً قبل از بروز علائم باليني ، انتقال مستقيم از دام آلوده به دام سالم بسرعت و سريع اتفاق مي افتد و بعنوان راه انتقال اوليه بيماري در گله محسوب مي گردد.
 

گوساله ها در اثر خوردن شير دامهاي مبتلاء كه حاوي مقادير زيادي ويروس تب برفكي ميباشدو يا ليسيـدن گوسالــه ها توسط مادران مبتلاء ويروس تب برفكي ميتوانداز طريق خوراكي به آنها منتقل و سبب بروز فرم هاي كلينيكي و حاد بيماري در آنها مي گردد که مي تواند منجر به مرگ و مير سريع در آنها گردد. (فرم قلبي Myocarditis)

در نشخواركنندگان مسن گاو – گاوميش و گوسفند و بز ويروس بايد از طريق سيستم تنفسي به بدن دام راه پيدا كند ،يرنده ويروس تب برفكي Receptor site در اينگونه دامها در ناحيه بافت پوششي حلق و غدد لنفاوي آن ناحيه ( لوزتين ) قرار داشته و از راه خوراكي انتقال بندرت انجام ميگرد، ولي در گراز و خوك انتقال توسط خوردن مواد آلوده به ويروس تب برفكي اتفاق مي افتد.( استعداد گاو به ابتلا در اثر استنشاق هواي آلوده به دليل حجم بالاي هواي تنفسي چندين برابر گوسفند و بز مي باشد).ويروس تب برفكي پس از جايگزين شدن در بافت پوششي خلق و دستگاه تنفسي تكثير يافته و از طريق سيستم لنف وارد خون شده ( Viremia ) که با تب شديد (C 41-40 ) همراه است ،سپس تمام بافت هاي اپي تليال (موكوسي ) را آلوده مي سازد.

انتقال غيرمستقيم :

 ابزار و وسائل آلوده مورد استفاده از جمله انواع سرنگ، سرسوزن، وسائل تلقيح مصنوعي، رفت و آمد وسائط نقليه و تردد افراد ميتواند سبب انتقال بيماري مي شود.

انتقال بيماري توسط باد ( Wind borne ) تا چند كيلومتر از _GdfdeG و دامداريهاي آلوده به مناطق پاك و عاري از بيماري صورت ميگيرد و فاكتورهاي از جمله زمان و حجم ويروس پراكنده شده و تعداد دام مبتلا در كانونهاي درگير بيماري در اين نوع انتقال موثر ميباشند.
انتقال بيماري از طريق فراورده هاي خام دامي نظير گوشت، شير، پشم، پوست و … آلوده نيز گزارش گرديده است.
 

ماندگاري ويروس
 

ويروس مولد بيماري تب برفكي از جمله مقاوم ترين ويروسهاي شناخته شده در طبيعت مي باشد . اين ويروس قادر است در محيط خارج از بدن دام تا مدت 40 روز در بستر فضولات و ترشحات بدن زنده و عفونت زا باقي بمانند. و هفته ها در خوراك دام و فراورده هاي دامي از جمله پشم و پوست دام زنده مانده و از مكاني به مكان ديگر انتقال يابد.
بدليل اينكه پوشينه ويروس فاقد ليپيدوگليلو پروتئين ميباشد، ويروس در مقابل حلالهاي چربي بسيار مقاوم است و پايــداري دارد.

نسبت بــه حرارت و رطوبت مقاوم بوده ،بطوريكه در گوشت منجمد تا 80 روز زنده باقـــــي مي ماند، ويروس در حرارت مستقيم پائين و در درجه حرارت 50 تا 60 درجه بسرعت از بين ميــرود. ( 56 درجه 30 دقيقه ) خشك شدن – سرما و نمك تاثير چنداني در از بين بردن ويروس ندارد.
 

 مناسب ترين PHبراي ويروس 7.6-7.4 مي باشد . با اين حال ويروس PH مابين 9.5-6.7 را نيز تجمل مي نمايد. PH بالاي 11 و زير 5 بسرعت ويروس را غير فعال مي سازد.
مدت زمان ابقاء و زنده ماندن ويروس در شرايط مختلف به شرح زير است:
– 50 روز در آب،
– 74 روز در مرتع با دماي 18-8 درجه و رطوبت نسبي مناسب،
– 4 هفته بر روي مو گاو آلوده به ترشحات و خون آلوده،
– 13 هفته بر روي چکمه آلوده به ترشحات و خون،
– تا 352 روز در پوست تازه نمک سود شده که در دماي 4 درجه نگهداري مي شود.

خسارات اقتصادي بيماري

با توجه به اين امر که تا کنون مطالعه جامعي بر روي خسارات اقتصادي بيماري در سطح کشور صورت نگرفته است و برآورد آن با توجه به ماهيت بيماري چندان ساده نمي باشد ، لذا به ارقام اعلام شده از سوي دفتر بين المللي بيماري هاي واگير دام OIE استناد مي شود. برابر با اعلام اين دفتر خسارات بيماري در کشورهائي که بيماري را به شکل بومي دارند به شرح ذيل مي باشد:
– 25% کاهش توليد شير در گله هاي مبتلا
– 25% کاهش توليد گوشت در گله هاي مبتلا
– 25% کاهش توليد پشم در گله هاي مبتلا
– 5% کتلفات در دام هاي مبتلا( جوان)
 

 البته به اين خسارات بايستي هزينه هاي اقتصادي ناپيداي ناشي از حضور بيماري از قبيل، هزينه هاي درمان ، ناباروري و کاهش باروري، محدوديت در تجارت دام و فراورده هاي خام دامي و …. را که قابل محاسبه نيستند، نيز اضافه نمود.
 

برابر با گزارشات دفتر بررسي ها، مبارزه و مراقبت بيماري هاي دامي ، طي سال 1380 تعداد 44858 واحد اپيدميولوژيک در قالب 1413 کانون درگير بيماري شده که داراي 589025 راس گاو و گوساله ( در معرض خطر بيماري ) بوده که از اين تعداد 16723 راس گاو و گوساله علائم بيماري را نشان داده و 595 راس گوساله تلف شده است. چنانچه خسارات برابر با برآورد OIE و قيمت فراورده هاي دامي در کشور را همراه جمعيت دام هاي مبتلا ( در معرض خطر بيماري ) ملاک محاسبه قرار دهيم ، اين بيماري طي سال 1380 رقمي در حدود 23174 ميليون ريال خسارت مستقيم ( کاهش شير و گوشت ) به جمعيت گاو گوساله کشور وارد نموده است.

Carrier state (ناقلين ويروس تب برفکي):
 

 از جمله مهمترين شاخص هاي اپيدميولوژيكي كه سبب بقاء طولاني  (چندين ماه و سال ) ويروس تب برفكي در يك جمعيت ميگردد و هراز چندگاه حتي با رعايت فاكتورهائي كه در بحث انتقال مستقيم ( دام آلوده ) و غيرمستقيم ( عوامل محيطي و فيزيكي ) اشاره شد. بيماري تب برفكي در يك جمعيت بروز مي نمايد، حفظ و نگهداري ويروس تب برفكي توسط دامهاي مبتلاء و بهبود يافته است. ماهيت اين بيماري توانائي بقاء ويروس بيماري در بدن دام بهبود براي مدت طولاني بدون اينكه آثار و علائم ظاهري و كلينيكي بيماري را از خود نشان دهد كه اصطلاحاً دام ناقل يا حامل ( Carrier ) ناميده ميشود از مهمترين فاكتورهاي اپيدميولوژيكي بيماري بقاء بيماري در يك منطقه و انتقال آن از مكاني به مكان ديگر مي باشد.
 

اينكه چگونه ويروس علي رغم پيدايش آنتي بادي ، در بافت هاي خاصي از بدن دام كه در ناحيه حلق قرار داشته و سلولهاي اين بافت قادر به حفظ و نگهداري ويروس هستند كاملاً مشخص نيست ولي ويروسهاي پنهان شدن يا خفته در بدن دام كه در ناحيه بافت پوششي ( به لحاظ وجود رسپتورهاي خاصي ) ، تحت شرايط مختلف از جمله استرس هاي شديد و نقل و انتقالات دام مجدداً شروع به رشد و تزايد گذاشته و سبب انتشار بيماري و وقوع بيماري در يك جمعيت دامي ميگردند. ايمني حاصل از عفونت طبيعي و ايمني ناشي از واكسيناسيون قادر به جلوگيري از Carrier شدن دامهاي مبتلا نميباشد و بخشي از دامهاي مبتلاء بالقوه عامل حفظ و بقاء ويروس در گله و يا جمعيت حساس به بيماري باقي مي ماند و همواره پيشگيري و كنترل اين بيماري را با مشكل روبرو ميسازند. بدين لحاظ در بسياري از كشورهاي دنيا در زمان بروز بيماري و يا در برنامه هاي كنترلي و پيشگيري اين بيماري ،اصل مبارزه با آن را كشتار دامهاي مبتلاء و در تماس قرار داده و بدين وسيله مانع از پيدايش دامهاي ناقل و حفظ و پايداري ويروس در گله و جمعيت دامي ميشوند.

وضعيت بيماري و پراکندگي جغرافيائي آن در ايران
 

 در ايران سه سوش Asia 1 – O – A عمده ترين ويروسهاي مولد تب برفكي هستند و در بين آنها سوشهاي A و O حدود 50 سال در گردش بوده ولي سوش Asia I پايداري و ثبات كمتري داشته و در مواقعي از زمان محو و مجدداً بروز نموده است .سويه Asia I طي سالهاي 1369 تا 1378 يعني حدود 10 سال در موارد بروز بيماري تب برفكي در كشور شناسائي و تشخيص داده نشد ولي از مرداد سال 1378 مجدداً ظهور و هم چنان جزء سه تيپ اصلي ويروسهاي بيماري تب برفكي در كشور در حال چرخش مي باشد.
 

علائم كلينيكي بيماري :

در گاو:
 

ويروس عامل بيماري پس از ورود به بدن دام حساس طي يك دوره كوتاه 5 تا 7 روز (دوره نهفتگي بيماري )و تكثير و تزايد در سلولهاي پوششي با ورود به خون ( ويرمي ) علائم كلينيكي خود را با تب بالا ( 41-40 درجه )  کاهش شير و بي حالي شروع نموده و متعاقب کاهش تب، افزايش بزاق (ريزش بزاق كش دار )، سائيدن دندانها روي يكديگر، پيدايش بثورات و طاول هاي اوليه در دهان سطح زبان و مخاطات لثه ها و لب ها حادث مي شود.

گاهي طاول ها بقدي وسيع است که ممکن است بافت پوششي قسمت وسيعي از زبان بورت يکجا کنده شود. همراه با جراحات و طاول هاي دهاني، طاول هائي بر دست و پا بويژه شکاف بين سمي و تاج سم ايجاد شده که در اثر پاره شدن فوقالعاده دردناک بوده و حرکت براي دام سخت و مشکل مي شود.

بر روي سر پستانك ها و قسمت هاي پستان نيز در فرم پستاني بيماري بثورات و طاول هائي ديده مي شود که در صورت نزديکي آنها به منفذ خروج شير سبب بروز ورم پستان مي شود.

 در گوساله ها بوسطه حساسيت بالا آنها نسبت به دام بالغ ، هنگام بروز بيماري، با تلفات بالا به دليل ابتلاي آنها به فرم قلبي بيماري ( ميوکارديت) مواجه هستيم. گاهي شدت بيماري و سرعت ابتلا گوساله ها بقدري سريع است که دام بدون بروز علائم ظاهري بيماري از قبيل ريزش بزاق و بروز طاول ، در اثر ابتلا به فرم اد قلبي تلف مي شود.

در گوسفند:
 

شدت علائم در گوسفند و بز ( خصوصاً بز ) نسبت به گاو کمتر بوده و اولين نشانه بيماري تب برفکي در آنها لنگش مي باشد. طاول هاي ريزي در ناحيه سم و ندرتاً در دهان بروز نموده و چهره بيماري را مشابه به گاو نمايان مي سازد. بيماري در بره ها همانند گوساله شديدتر بوده و گاهي با تلفات بالا در صورت بروز اپيدمي مواحه خواهيم بود.

كنترل بيماري :
 

كنترل بيماري تب برفكي بسيار مشكل ميباشد . مقاومت عامـل بيمــاري در طبيعــت و عفونت زائـي شديــد آن ( ضايعات پاتولوژيك در OeGd – پستان و دست و پا ) به همراه ساير عوامل از جمله تغييران آنتي ژنتيكي ويروس و پيدايش تحت تيپ هاي جديد آن و مهمتر از همه توان ايجــاد بيمـاري در گونه هاي مختلف نشخواركنندگـان اهلي( گاو – گاوميش – گوسفند و بز و نشخواركنندگان ) . وحشي و وجود دامهاي ناقل و حامل ويروس تب برفكي كه اغلب متعاقب عفونت طبيعي پديدار ميشوند در بقاء عفونت و بيماري در يك جمعيت و منطقه تاثير داشته و كنترل اين بيماري را بسيار مشكل و همراه با هزينه هاي كلان نموده است.
در اين دستورالعمل كنترل بيماري بر پايه سه اصل لازم الاجراء و مكمل يكديگر توصيه شده است :
الف – اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي به منظور جلوگيري از ورود ويروس تب برفكي و بخصوص تيپ هاي جديد و غيربومي.
ب- مراقبت کلنيکي و سرولوژيکي به منظور شناخت تغييرات بيماري و ماهيت سويه هاي در گردش.
ج – واكسيناسيون و ايجاد پوشش ايمني در دامهاي مورد هدف با استفاده از واكسن كشته ( استفاده از واكسن زنده تب برفكي بدليل ايجاد ميوكارايت شديد و انتشار ويروس تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است ).

الف : اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي :
 

مهمترين و اساسي ترين روش پيشگيري و كنترل بيماري تب برفكي بكارگيري اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي است به نحوي كه از ورود ويروس دريك گله و يا جمعيت جلوگيري نمايد. از جمله اقدامات فوق بايد هر واحد پرورش و نگهداري دام و بخصوص مجتمع هاي بزرگ دامپروري و توليد شير و گوشت مسائل زير را جدي گرفته و بكار بندند:
1- جلوگيري از ورود دام آلوده و حامل ويروس به دامداريها و يا دامپروري توليد شير و گوشت.
2- ضدعفوني وسائط نقليه.
3- ضدعفوني و رفع آلودگي دامداريهاي آلوده تا رفع بيماري.
4- كشتار دامهاي مبتلاء بخصوص در دامداريهاي بزرگ و مجتمع هاي توليد شير و گوشت و سوزاندن و دفن بهداشتي لاشه دامهاي مبتلاء.
5- رعايت مقررات بهداشتي قرنطينه اي فردي اكيپ هاي واكسيناتور ، تلقيح مصنوعي – دامپزشك و افراد ورودي به دامداري و استفاده از لباس و چكمه متعلق به دامدار.
6- استفاده از سرنگ سرسوزن و كلمن هاي نگهداري واكسن مخصوص هر واحد در زمان واكسيناسيون.
7- ضدعفوني روزانه وسائط نقليه حمل شير در زمان ورود و خروج.
8- سوزانيدن لاشه و فضولات و هرگونه وسائل آلوده يکبار مصرف.
9- عدم برداشت و انتقال کود آلوده تا رفع کامل بيماري.

مناسب تريت مواد ضد عفوني کننده :
– فرمالين 5 %
– سود سوزآور 2 %
– آهک ( مناسب براي محوطه)

 بايد فرهنگ استفاده از مواد ضدعفوني رعايت اصول قرنطينه اي فردي و اقدامات بهداشتي در هر واحد ترويج شده تا بتوان به كنترل بيماري دست يافت . اين دستورالعمل بايدتوسط اداره كل دامپزشكي استانها تكثير و به تمامي مسئولين بهداشتي واحدهاي دامپروري مالكان و صاحبان آنها – دامپزشكان بخش خصوصي تعاونيها و مجتمع هاي شير و گوشت تحويل و اجراي آنرا درخواست نمود.

ب ) مراقبت کلنيکي و سرولوژيکي به منظور شناخت تغييرات بيماري و ماهيت سويه هاي در گردش.

 به منظور اجراي مراقبت فعال و ارزيابي تغييرات بيماري و همچنين بررسي اثر بخشي واکسن مصرفي ، با نمونه برداري اتفاقي در هر استان در واحد هاي اپيدميولوژيک و انتخاب نواحي با خطر بالاي ابتلا ( نواحي پر NXQ ) و اجراي مراقبت ويژه، اقدامات زير در هر فصل به مورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1. انجام معاينات کلينيکي و ثبت اطلاعات مربوط به حضور يا عدم حضـــور بيماري در گله و تاريخچه دام هاي مبتلا،

2. نمونه برداري از ضايعات و بثورات دام هاي مبتلا و پي گيري نتايج آزمايشگاهي ،
3. برداشت نمونه سرم جهت سنجش و پالش عيار آنتي بادي در دام هاي مايه کوبي شده و تفريق آنتي بادي واکسينال از آنتي بادي ناشي از بيماري با استفاده از امکانات موجود،
4. تجزيه و تحليل فاکتورهاي موثر در حضور ويروس و پيش بيني زمان اپيدمي هاي کوچک و بزرگ منطقه اي جهت اقدامات پيش گيري کننده از جمله تامين به موقع واکسن،
5. نظارت بر عمليات واکسيناسيون بخش خصوصي و اقدامات قرنطينه اي
6. مراقبت و نظارت بر ميادين دام و مناطق پرتراكم نگهداري و پرورش دام و گزارش بموقع بيماري
7. بازرسي و سورويلانس بيماري در اطراف كانونهاي بروز بيماري به فاصله حداقل 10 كيلومتر و در حداقل زمان.

ج )ايمن سازي و واكسيناسيون :
 

استفاده از واكسن جهت ايمن سازي دامهاي حساس عليه بيماري تب برفكي سالهاست متداول ميباشد ولي واكسن مورد استفاده كه بنام واكسن كشت نسجي كه بوسيله فرمالين و يا تركيبات ديگر نظير اتيل آمين ها كشته و غيرفعال ميگردد به تنهائي نميتواند در كنترل و پيش گيري از اين بيماري، بخصوص اينکه واکسيناسيون پراکنده و غير يکنواخت با تقويم هاي زماني متفاوت که تهايتاً منجر به ايجاد ايمني ناهمگون و بسيار شکننده به اجرا گذاشته شود، موثر باشد.
از طرفي واكسن تب برفكي جزء گروه سوم واكسن ها ميباشد.
 گـروه اول واكسنها به آندسته از واكسنها اطلاق ميگردد كه ايمني پايدار توليد نموده و باعث دفــع كامــل جــرم ( ويروس ) ميگردند مثل واكسن طاعون و دام واكسينه در مقابل عفونت طبيعي مقاوم بوده و حامل و ناقل ويروس نميشود.
گروه دوم واكسنهائي اطلاق ميگردد كه ايمني نسبتاً پايدار داشته و نياز به تكرار حداقل سالانه داشته و اينگونه واكسنها و مانع بروز بيماري و علائم كلينيكي آن ميشوند.
گروه سوم واكسنهائي هستند از جمله واكسن تب برفكي كه نه ايمني پايدار و يا نسبتاً پايدار ايجاد مي كنند و نه باعث دفع ويروس ميشوند و بلكه دام مبتلا ، ناقل و حامل ويروس نيز ميشود اينگونه واكسنها شدت و علائم كلينيكي بيماري را كاهش ميدهد. و چنانچه برنامه واکسيناسيون بصورت متمرکز و يکنواخت به اجرا گذاشته شود، تاثيرات آن به مراتب موثرتر بوده و مي تواند در کنترل ضايعات ناشي از حضور بيماري مناسب عمل نمايد

در كنار اين خصوصيت مناسبترين واكسن با توان آنتي ژني6 PD 50 حداكثر شش ماه و نسبت ايمني در يك جمعيت گله 60 تا 70%يباشد.اين بدين معناست كه علي رغم واكسيناسيون 100% گله احتمال حساس بودن جمعيتي معادل حدود 30% در جمعيت مورد هدف وجود دارد.
   بنابراين واكسن به تنهائي نميتواند مانع بروز بيماري تب برفكي شود و همواره به عنوان فاكتور كاهش دهنده علائم و خسارات كلينيكي بيماري مطرح ميباشد. در اين بيماري واكسن و واكسيناسيون پيام مناسبي كه انتظار از ماهيت واكسن ها و واكسيناسيون و ايمني زائي ميرود ندارد و بلكه بايد خطي مشي كنترل بيماري بر پايه اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي ذكر شده معدوم سازي دامهاي تلف شده – كشتار دامهاي مبتلاء و واكسيناسيون جمعيت مورد مطالعه و هدف كه بيماري ميتواند بيشترين خسارات اقتصادي را ايجاد نمايند، استوار گردد.
 

با مروري به روند رو به گسترش بيماري ، ميزان واكسن موجود و توان  خريد واكسن از منابع خارجي ماهيت بيماري و خصوصيات آن ، اين سازمان را بر آن داشت كه در رابطه با ايمن سازي برنامه زير را تدوين و به cQMae اجرا گذارد. اين برنامه به منظور بهره گيري از واكسن موجود و افزايش بهره وري امكاناتي اختصاص يافته و نظارت مستمر بر روند بيماري به مدت سه سال در كميته كنترل بيماري تب برفكي موارد زير مصوب و مقرر گرديده تا به مرحله اجرا گذاشته شود.
1- انجام واكسيناسيون همزمان ومتمركز از شروع نيمه اول ( اسفند 1381 و فروردين ) سال 1382 كه برحسب هر منطقه و هر استان اين زمان ميتواند تغييرات اندك زماني متناسب با فاكتورهاي ذيمدخل هر استان داشته باشد.
جمعيت دامي تحت پوشش واكسيناسيون در هر استان قبلاً بر اساس بخشنامه شماره ………………… به اطلاع استانها رسيده است به منظور تامين واكسن مورد نياز ( حداقل 8 ميليون دز واكسن ) در مرحله اول عمليات تهيه ميزان 5 ميليون دز واكسن داخلي و 3 ميليون دز واكسن وارداتي در دستور كار قرار دارد. در زمان واكسيناسيون متمركز برابر با برنامه فوق صرفنظر از انجام واكسيناسيون قبلي كه صورت گرفته تمامي دامهاي تعريف شده در اين دستورالعمل تحت پوشش واكسيناسيون مجدد قرار خواهند گرفت. گوساله ها و دامهاي جوان كه براي اولين بار واكسن دريافت كنند ، واكسن يادآور حداقل سه هفته بعد از اولين واكسن ميبايستي تزريق گردد.
 

مشخصات دامهاي واكسينه شده جهت رد پاي بعدي و مطالعات اپيدميولوژيكي ثبت و نگهداري خواهد شد. در انجام واكسيناسيون برابر با دستورالعمل شماره ………….. مسئوليت اجرا برعهده ادارات كل دامپزشكي استانها ميباشد، در شرايطي كه :
1- مجتمع هاي دامپروري اقدام به بكارگيري و معرفي دكتر دامپزشك نمايند ميتوان واكسن مورد نياز را با نظارتهاي بعدي به آنها تحويل و مسئوليت انجام صحيح آنرا برابر با دستورالعمل فوق بعهده آنها گذاشته و مراقبتهاي لازم در زمانهاي مورد نياز توسط ادارات دامپزشكي استان بعمل آيد.

2- گروههاي دامپزشكي بخش خصوصي بصورت پيمانكاري و برابر با قراردادهايي كه بين آنها و ادارات كل دامپزشكي استانها منعقد ميگردد و بعنوان پيمانكار و شريك اجرايي كنترل بيماري تب برفكي ميتوان واكسن مورد نياز را به آنها تحويل و متعاقب انجام واكسيناسيون و ارزيابي آن هزينه هاي متعلقه برابر بــــا قرارداد في مابين به آنها پرداخت گردد.
جمعيت مورد هدف :
1- گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي توليد شير. ( گاوهاي اصيل و دورگ
2- مناطق پرتراكم و مجتمع هاي دامپروري و توليد شير و گوشت .
3- كانونهاي بروز قبلي بيماري ( گاو و گوسفند ).
4- مجتمع هاي پرواربندي و توليد گوشت.
5- دامهاي عشايري در زمان كوچ و نقل و انتقال .
6- روستاهاي هم جوار با مجتمع ها و گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي.

روش واكسيناسيون :
استفاده از واكسن كشته تب برفكي ساخت موسسه رازي و يا وارداتي كه از سوشهاي درگردش ويروس تب برفكي بومي تهيه ميشود مناسبترين واكسن درحال حاضر ميباشد. زمان واكسيناسيون برابر با توصيه شركت سازنده واكسن حداقل هر 4 ماه يكبار در واحدهاي دامپروري و مناطق اشاره شده و همراه با استفاده از راپل واكسن و رعايت تمامي اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي ذكر شده مي باشد.

نمونه برداري و ارسال نمونه :
به منظور آگاهي از نوع سويه هاي در چرخش بيماري تب برفكي و آگاهي بموقع از تغييرات آنتي ژنتيكي آن و بكارگيري آن در ساخت واكسن مطابق با ويروس در گردش ،نمونه برداري و ارسال صحيح و مناسب آن از GecmJ بسيار زيادي برخوردار است.
نمونه بايد از دامهاي تب دار ، طاول هاي نتركيده و يا تازه تركيده برداشت شده باشد.
نمونه بايد به اندازه كافي و حداقل يك گرم باشد.
نمونه بايد در بافر مخصوص انتقال نمونه تب برفكي و در كنار يخ به آزمايشگاه ارسال گردد.
انتقال نمونه و شروع آزمايشات نبايد بيشتر از 48 ساعت طول بكشد.
در انتقال نمونه بايد از ظروف مخصوص كه سبب ايجاد آلودگي نشود، استفاده نمود، تا بتوان از آزمايشات نتايج مثبت اخذ گردد. در آزمايشگاه ، نمونه بايد به روش استاندارد ( اليزا ) آزمايش و آزمايشات تكميلي جداسازي و شناسائي ويروس انجام گيرد.
چنانچه مسائل فوق انجام نگيرد پاسخ هاي بسياري از نمونه ها منفي خواهد بود در شرايطي كه حضور بيماري انكارناپذير بوده ، شرايط نامناسب برداشت و ارسال نمونه همواره خطر عدم شناسائي تغييرات ويروس و يا حضور سويه هاي جديد را در برخواهد داشت.

در ایام نوروز و اصولا در همه اوقات زندگی از افراط در مصرف شیرینی و …

در ایام عید کمتر کسی می تواند در برابر این همه تنوع تنقلات و مواد …

This is a discussion on درمان سریع تر تب برفکی (اورژانسی) within the آرشیو مشاوره بیماری های پرندگان forums, part of the مشاوره دامپزشکی category; سلام .
من یه بزغاله 4.5 کیلویی دارم که تب برفکی باعث شده که همیشه دراز باشه و نتونه حرکت …

کاربر تازه آشنا

نمایش برچسب‌ها

مشاهده قوانین انجمن

㰾䥌䭎爠汥猽祴敬桳敥⁴祴数琽硥⽴獣⁳牨晥∽楦敬⽳慦猯祴敬⽳敧敮慲⹬獣≳ാ㰊䕍䅔渠浡㵥䕇䕎䅒佔⁒潣瑮湥㵴䴢䡓䵔⁌⸸〰㘮〰⸱㌲㠵∸ാ㰊䍓䥒呐琠灹㵥整瑸樯癡獡牣灩⁴牳㵣栢瑴㩰⼯橡硡朮潯汧慥楰⹳潣⽭橡硡氯扩⽳煪敵祲ㄯ㘮㈮樯畱牥⹹業⹮獪㸢⼼䍓䥒呐ാ㰊䍓䥒呐␾搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮笩⠤⸢瑩浥㤵⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㤵甠≬㬩⠤⌢瑩浥㤵甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㤵甠≬㬩⠤⸢瑩浥∴⸩灡数摮潔∨椣整㑭甠≬㬩⠤⌢瑩浥‴汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整㑭甠≬㬩⠤⸢瑩浥㜲⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㜲甠≬㬩⠤⌢瑩浥㜲甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㜲甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈱∸⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㠲甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈱‸汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㠲甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈱∹⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㤲甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈱‹汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㤲甠≬㬩⠤⸢瑩浥㔳⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㔳甠≬㬩⠤⌢瑩浥㔳甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㔳甠≬㬩⠤⸢瑩浥〶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥〶甠≬㬩⠤⌢瑩浥〶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥〶甠≬㬩⠤⸢瑩浥ㄶ⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥ㄶ甠≬㬩⠤⌢瑩浥ㄶ甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥ㄶ甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㈶甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㈶甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㌶甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㌶甠≬㬩⠤⸢瑩浥㐶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㐶甠≬㬩⠤⌢瑩浥㐶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㐶甠≬㬩⠤⸢瑩浥∳⸩灡数摮潔∨椣整㍭甠≬㬩⠤⌢瑩浥″汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整㍭甠≬㬩⠤⸢瑩浥∷⸩灡数摮潔∨椣整㝭甠≬㬩⠤⌢瑩浥‷汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整㝭甠≬㬩⠤⸢瑩浥㘵⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㘵甠≬㬩⠤⌢瑩浥㘵甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㘵甠≬㬩⠤⸢瑩浥㜵⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㜵甠≬㬩⠤⌢瑩浥㜵甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㜵甠≬㬩⠤⸢瑩浥〷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥〷甠≬㬩⠤⌢瑩浥〷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥〷甠≬㬩⠤⸢瑩浥ㄷ⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥ㄷ甠≬㬩⠤⌢瑩浥ㄷ甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥ㄷ甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㈷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㈷甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㌷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㌷甠≬㬩⠤⸢瑩浥㐷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㐷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㐷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㐷甠≬㬩⠤⸢瑩浥㔷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㔷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㔷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㔷甠≬㬩⠤⸢瑩浥㘷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㘷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㘷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㘷甠≬㬩⠤⸢瑩浥㜷⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㜷甠≬㬩⠤⌢瑩浥㜷甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㜷甠≬㬩⠤⸢瑩浥ㄱ∰⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ〱甠≬㬩⠤⌢瑩浥ㄱ‰汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ〱甠≬㬩⠤⸢瑩浥㔶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㔶甠≬㬩⠤⌢瑩浥㔶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㔶甠≬㬩⠤⸢瑩浥㘶⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㘶甠≬㬩⠤⌢瑩浥㘶甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㘶甠≬㬩⠤⸢瑩浥㤸⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㤸甠≬㬩⠤⌢瑩浥㤸甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㤸甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈱∴⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㐲甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈱‴汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㐲甠≬㬩⠤⸢瑩浥〹⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥〹甠≬㬩⠤⌢瑩浥〹甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥〹甠≬㬩⠤⸢瑩浥ㄹ⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥ㄹ甠≬㬩⠤⌢瑩浥ㄹ甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥ㄹ甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈹⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㈹甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈹甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㈹甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌹⤢愮灰湥呤⡯⌢瑩浥㌹甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌹甠浩≧⸩獣⡳搧獩汰祡Ⱗ渧湯❥㬩⠤⌢瑩浥㌹甠≬㬩⠤⸢瑩浥ㄱ∲⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㈱甠≬㬩⠤⌢瑩浥ㄱ′汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㈱甠≬㬩⠤⸢瑩浥㈱∳⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㌲甠≬㬩⠤⌢瑩浥㈱″汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㌲甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌱∱⸩灡数摮潔∨椣整ㅭㄳ甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌱‱汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭㄳ甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌱∴⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㐳甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌱‴汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㐳甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌱∵⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㔳甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌱‵汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㔳甠≬㬩⠤⸢瑩浥㌱∳⸩灡数摮潔∨椣整ㅭ㌳甠≬㬩⠤⌢瑩浥㌱″汵椠杭⤢挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧␻∨椣整ㅭ㌳甠≬㬩਍⠤⸢汵‱汵∠⸩獣⡳摻獩汰祡›渢湯≥⥽഻␊∨甮ㅬ㸠氠⁩‾≡⸩潭獵潥敶⡲畦据楴湯⤨⑻琨楨⥳瀮牡湥⡴⸩楦摮✨汵昺物瑳⤧献楬敤潔杧敬⤨紻㬩਍⠤⸢汵‱‾楬∠⸩楦摮✨汵昺物瑳㸠氠⁩‾❡⸩潭獵潥敶⡲畦据楴湯⤨⑻琨楨⥳瀮牡湥⡴⸩楦摮✨汵昺物瑳⤧献楬敤潔杧敬⤨紻㬩਍⥽㰻匯剃偉㹔਍匼剃偉㹔਍昨湵瑣潩⡮ⱩⱳⱯⱧⱲⱡ⥭楻❛潇杯敬湁污瑹捩佳橢捥❴㵝㭲孩嵲椽牛籝晼湵瑣潩⡮笩਍椨牛⹝㵱孩嵲焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩椬牛⹝㵬⨱敮⁷慄整⤨愻猽挮敲瑡䕥敬敭瑮漨Ⱙ਍㵭⹳敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭漨嬩崰愻愮祳据ㄽ愻献捲朽活瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨洬紩⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ猧牣灩❴✬瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬愭慮祬楴獣挮浯愯慮祬楴獣樮❳✬慧⤧朻⡡挧敲瑡❥‬唧ⵁㄹ〴㌱㈭Ⱗ✠畡潴⤧朻⡡猧湥❤‬瀧条癥敩❷㬩਍⼼䍓䥒呐ാ㰊䠯䅅㹄਍䈼䑏㹙਍䐼噉椠㵤慭湩ാ㰊䥄⁖摩爽杩瑨㰾䵉⁇牳㵣昢汩獥是⽡浩条獥戯牡橩⸳湰≧眠摩桴ㄽ㤶栠楥桧㵴㔷‾䈼㹒䈼㹒਍䐼噉椠㵤敳牡档ാ㰊但䵒洠瑥潨㵤敧⁴慮敭昽牯ㅭ愠瑣潩㵮∢㰾义啐⁔慶畬㵥慦䤭⁒祴数栽摩敤慮敭䌽汵畴敲‾䤼偎呕瘠污敵猽慥捲⁨祴数栽摩敤慮敭瀽条㹥਍䐼噉猠祴敬∽佐䥓䥔乏›敲慬楴敶㸢䤼偎呕挠慬獳猽慥捲⵨湩異⁴慶畬㵥∢渠浡㵥敓牡档敋睹牯獤‾䤼偎呕挠慬獳猽慥捲⵨瑢慶畬㵥☢扮灳※•祴数猽扵業⁴慮敭戽瑵潴㹮㰠䐯噉㰾䘯剏㹍⼼䥄㹖਍䐼噉椠㵤敭畮ാ㰊䱕挠慬獳甽ㅬാ㰊䥌椠㵤椢整㕭∹挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧栽浯≥☾扮灳☻ㄣ㠵㬹⌦㘱㄰☻ㄣ㠵㬱⌦㘱㜰※⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬹⌦㘱㐰☻ㄣ㐷㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㑭•汣獡㵳氢‱瑩浥∰㰾⁁牨晥∽挿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条㵥扡畯畴≳☾扮灳☻ㄣ㠵㬳⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㜰※⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬵⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㉭∷挠慬獳∽ㅬ椠整㑭㸢䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧䠽獩潴祲㸢渦獢㭰⌦㔱㠷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㈸☻ㄣ㜶㬰⌦㘱㜰※⌦㔱㠸☻ㄣ㠵㬵⌦㜱㔰☻ㄣ㜵㬸⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整ㅭ㠲•汣獡㵳氢‱瑩浥∴㰾⁁牨晥∽瑨灴⼺眯睷戮牡橩獥敳据⹥潣⽭䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㐴∶☾扮灳☻ㄣ㠵㬸⌦㔱㌹☻ㄣ㜵㬶☠ㄣ〶㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㠸㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㈱∹挠慬獳∽ㅬ椠整㑭㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯㼯畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㐽㜴㸢渦獢㭰⌦㘱㘰☻ㄣ〶㬵⌦㔱㔷☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㜱ㄱ☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰※⌦㔱㌹☻ㄣ〶㬴⌦㘱㔰☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ〶㬵⌦㔱ㄸ☻ㄣ㠵㬹⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⌦㔱㔷☻ㄣ㜵㬸☠ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬵⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㔳•汣獡㵳氢‱瑩浥∴㰾⁁牨晥∽挿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条㵥浅汰祯敥≳☾扮灳☻ㄣ〶㬶⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥〶•汣獡㵳氢‱瑩浥∴㰾⁁牨晥∽挿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条㵥桰瑯杯污敬祲㸢渦獢㭰⌦㘱㘰☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㈸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻ㄣ〶㬷⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㙭∱挠慬獳∽ㅬ椠整㑭㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧䤽体㸢渦獢㭰⌦㔱㠷☻ㄣ㤵㬰⌦㘱㔰☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㘰※⌦㜱㔰☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㄰☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㠷⠻⌦㔱㔷☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㘸☻ㄣ〶㬸㰩䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㈶•汣獡㵳氢‱瑩浥ㄶ㸢䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧儽慵楬祴瀠汯捩≹☾扮灳☻ㄣ㠵㬲⌦㔱ㄹ※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬸⌦㜱〴※卉⁏〹㄰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㙭∳挠慬獳∽ㅬ椠整㙭∱㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㔲∴☾扮灳☻ㄣ㠵㬲⌦㔱ㄹ※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬸⌦㜱〴䤻体䤯䍅ㄠ〷㔲⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㙭∴挠慬獳∽ㅬ椠整㑭㸢䄼栠敲㵦㼢慰敧摩ㄽ㘶㸢渦獢㭰⌦㘱㄰☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㔰※⌦㘱㜰☻ㄣ㜵㬵⌦㜱〴※⌦㔱㈸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥∳挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧挽湯慴瑣㸢渦獢㭰⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㠷☻ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㤵㬱☠ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷※⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬵⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭•汣獡㵳氢‱瑩浥∰㰾⁁牨晥∽挿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条㵥慦獱㸢渦獢㭰⌦㘱㈶☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㜸☻ㄣ㠵㬸⌦㘱㜰☻ㄣ㜵㬵⌦㜱〴※⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㕭∶挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧猽慥捲獨潨≰☾扮灳☻ㄣ㠵㬰⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱〸☻ㄣ〶㬸⌦㜱〴※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㜵•汣獡㵳氢‱瑩浥∰㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㠴㸢渦獢㭰⌦㔱㠷☻ㄣ㠵㬱⌦㘱㈰☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㈰☻ㄣ㐵㬸⌦㔱㠷☻ㄣ〶㬸⌦㔱㜸☻ㄣ㤵㬳⌦㘱㜰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥〷•汣獡㵳氢‱瑩浥㜵㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㌲㸢渦獢㭰⌦㜱ㄱ☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬱⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬸⌦㘱㠰☻ㄣ㠵㬸⌦㜱〴☻ㄣ〶㬵⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥ㄷ•汣獡㵳氢‱瑩浥㜵㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㐲㸢渦獢㭰⌦㜱ㄱ☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㜱〴☻ㄣ〶㬸⌦㘱㘰※⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭∲挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㈳∵☾扮灳☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㘱㔰☻ㄣ㐷㬰⌦㜱㔰☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ㜵㬶⌦㜱〴☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬸⌦㘱㠸☻ㄣ㐷㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭∳挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㈳∷☾扮灳☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰☻ㄣ㘶㬲⌦㔱㘸☻ㄣ㠵㬸⌦㜱㔰☻ㄣ㐷㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭∴挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㌳∱☾扮灳☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰☻ㄣㄶ㬰⌦㘱㘰☻ㄣㄶ㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭∵挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㌳∰☾扮灳☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㜱㔰☻ㄣ㠵㬸⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔸☻ㄣ㠵㬶⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㘷•汣獡㵳氢‱瑩浥㜵㸢䄼栠敲㵦㼢畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㤲㸢渦獢㭰⌦㜱ㄱ☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㤵㬱⌦㔱㘷※⌦㔱㜸☻ㄣ〶㬶⌦㔱㠷☻ㄣ㐷㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㝭∷挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㌳∵☾扮灳☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㔱㘷☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㠰☻ㄣ㜵㬸⌦㜱㔰☻ㄣ〶㬶⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⌦㘱㠰☻ㄣ㠶㬸⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥ㄱ∰挠慬獳∽ㅬ椠整㕭∷㰾⁁牨晥∽瑨灴⼺眯睷戮牡橩獥敳据⹥潣⽭䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条䥥㵤㈴∶☾扮灳☻ㄣ㜵㬸⌦㘱㠰☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㌹☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬸☠ㄣ〶㬷⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰☻ㄣ〶㬶⌦㜱ㄱ☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ〶㬵⌦㔱㠷☻ㄣ〶㬸⌦㘱㘰※⌦㔱㌹☻ㄣ〶㬴⌦㘱㔰☻ㄣ㐷㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㙭∵挠慬獳∽ㅬ椠整ㅭ〱㸢䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧瀽扵楬桳摥戠潯獫㸢渦獢㭰⌦㜱㔰☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㘷※⌦㘱㔰☻ㄣ〶㬶⌦㔱㠷☻ㄣ㠵㬸⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬷⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㙭∶挠慬獳∽ㅬ椠整ㅭ〱㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯㼯慰敧昽牯♭瑳灥摩㈽☲摩ㄽ∰☾扮灳☻ㄣ〶㬱⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬵☠ㄣ㜵㬵⌦㔱㠸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬵⌦㜱㔰※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬰⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬷⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㡭∹挠慬獳∽ㅬ椠整ㅭ〱㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯㼯畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㘵㸢渦獢㭰⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰※⌦㘱㈶☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㜸☻ㄣ㠵㬲⌦㘱㘰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬵⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㘷☻ㄣ〶㬲⌦㘱㜰※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬰⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬷⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整ㅭ㐲•汣獡㵳氢‱瑩浥ㄱ∰㰾⁁牨晥∽瑨灴⼺眯睷戮牡橩獥敳据⹥潣⽭䌿汵畴敲昽ⵡ剉瀦条㵥潤湷潬摡潊牵慮≬☾扮灳☻ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬸⌦㔱㌸※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬰⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㥭∰挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯㼯畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㠵㸢渦獢㭰⌦㔱〷☻ㄣ㠵㬶⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬸⌦㜱ㄱ☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰※⌦㘱㜰☻ㄣ〶㬵⌦㜱㔰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸※⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㜰※⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㌸㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥ㄹ•汣獡㵳氢‱瑩浥〹㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯㼯畃瑬牵㵥慦䤭♒慰敧摉㌽㤵㸢渦獢㭰⌦㘱㐰☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬸☠ㄣ㠵㬲⌦㔱㌸☻ㄣ〶㬵⌦㔱㔷☻ㄣ㜵㬸☠ㄣ㜵㬰⌦㔱㘸☻ㄣ〶㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬶⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整㥭∲挠慬獳∽ㅬ椠整㥭∰㰾⁁牨晥∽瑨灴⼺戯牡橩獥敳据⹥潣⽭潄湷潬摡楆敬慍慮敧⹲獡硰䜿摉椽䉩䝑䵺桖捃洫㑯祖㙙㡭呰湒睯硏昲䭪癩䡳票⬸ㄹ浬桶砫牸㡶㵷∽☾扮灳☻ㄣ〶㬶⌦㔱ㄸ☻ㄣ〶㬸⌦㘱㜰※⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㈸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷※⌦㔱〷☻ㄣ㠵㬶⌦㘱㔰☻ㄣ〶㬸⌦㘱㘰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㌹•汣獡㵳氢‱瑩浥〹㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯慢楲敪獳湥散挮浯䐯睯汮慯䙤汩䵥湡条牥愮灳㽸䥇㵤㑯䝱硶吲㉗坕䡚头浙嘯橨䉚洷㥰䡉煌欫㈫㑸㥧桎䩱振刵兙䉊八㴽㸢渦獢㭰⌦㘱㄰☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㔰※⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㈸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷※⌦㔱〷☻ㄣ㠵㬶⌦㘱㔰☻ㄣ〶㬸⌦㘱㘰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥ㄱ∲挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯䐯晥畡瑬愮灳㽸慰敧渽睥♳敮獷摩㜽㘷㸢渦獢㭰⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㈸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬷⌦㔱㔷☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ〶㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㠵㬰⌦㔱㌹㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㈱∳挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯档浴椮瑳⹩物椯摮硥愮灳㽸楳整摩ㄽ☳武祥摩☽楳整摩ㄽ☳慰敧摩㠽㘵∸☾扮灳☻ㄣ〶㬶⌦㘱㔰☻ㄣ㜵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬸⌦㜱ㄱ☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬰⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬶⌦㜱〴※⌦㜱ㄱ☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬷⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶☠ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ㐷㬰⌦㜱〴㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㌱∱挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯汥来慲⹭敭戯牡橩敨扲污㸢渦獢㭰⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱〸※⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬵☠ㄣ㜵㬸⌦㘱㐰☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㌱∴挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷椮獮慴牧浡挮浯戯牡橩敟獳湥散㸢渦獢㭰⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱〸※⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬵☠ㄣ㜵㬵⌦㜱〴☻ㄣ〶㬶⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㔷☻ㄣㄷ㬱⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰㰻䄯ാ㰊䱕㰾唯㹌਍䰼⁉摩∽瑩浥㌱∵挠慬獳∽ㅬ椠整ね㸢䄼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷氮湩敫楤⹮潣⽭潣灭湡⽹慢楲⵪獥敳据㽥牴㵫潣灭湡役潬潧㸢渦獢㭰⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱〸※⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬵☠ㄣ〶㬴⌦㜱〴☻ㄣ〶㬶⌦㜱㔰☻ㄣ㠵㬳⌦㜱〴☻ㄣ〶㬶⼼㹁਍唼㹌⼼䱕ാ㰊䥌椠㵤椢整ㅭ㌳•汣獡㵳氢‱瑩浥∰㰾⁁牨晥∽瑨灴⼺眯睷戮牡橩挮≮☾扮灳☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㔷☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㠷※⌦㘱〷☻ㄣ㐷㬰⌦㘱㘰☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬰⼼㹁਍唼㹌⼼䱕㰾䰯㹉⼼䱕㰾䐯噉㰾ⴡⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭാ㰊䥄⁖瑳汹㵥圢䑉䡔›㌱瀱㭸䐠剉䍅䥔乏›瑬≲椠㵤慬杮ാ㰊䥄⁖瑳汹㵥䘢佌呁›敬瑦※䅍䝒义刭䝉呈›〱硰㸢䄼猠祴敬∽啃卒剏›潰湩整≲栠敲㵦㼢慰敧栽浯♥畣瑬牵㵥∳㰾䵉⁇牳㵣昢汩獥支⽮敮⽷浩条獥支⹮楧≦㰾䄯㰾剂㰾偓乁猠祴敬∽佃佌㩒⌠摦㙤㌹㸢湅汧獩⁨⼼偓乁㰾䐯噉ാ㰊䥄⁖瑳汹㵥䘢佌呁›敬瑦㸢䄼猠祴敬∽啃卒剏›潰湩整≲栠敲㵦㼢慰敧栽浯♥畣瑬牵㵥∵㰾䵉⁇瑳汹㵥䐢卉䱐奁›潮敮•牳㵣昢汩獥支⽮浩条獥爯獵瀮杮㸢⼼㹁䈼㹒匼䅐⁎瑳汹㵥䌢䱏剏›昣摤㤶∳刾獵楳湡㰠匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥄㹖਍䐼噉猠祴敬∽䱃䅅㩒戠瑯≨㰾䐯噉㰾⁁楴汴㵥☢ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬸⌦㜱ㄱ☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰※⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱〸※⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶⌦㔱㜸∻栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷慢楲獪潰瑲挮浯∯㰾䵉⁇瑳汹㵥䴢剁䥇ⵎ佔㩐㔠硰•潢摲牥〽猠捲∽楦敬⽳慦椯慭敧⽳慢桳慧彨⹬灪≧‾⼼㹁਍䠼㹒਍匼奔䕌⸾牔敥桃汩⁤ൻ倊䑁䥄䝎䰭䙅㩔㔠硰※䅐䑄义ⵇ䥒䡇㩔ㄠ瀰㭸倠䑁䥄䝎吭偏›瀵൸紊਍吮敲健牡湥⁴ൻ倊䑁䥄䝎䰭䙅㩔㔠硰※䅐䑄义ⵇ䥒䡇㩔ㄠ瀰㭸倠䑁䥄䝎吭偏›瀵൸紊਍吮敲健牡湥⁴䵉⁇ൻ䴊剁䥇ⵎ䕌呆›瀳㭸䌠剕体㩒瀠楯瑮牥਍ൽ⸊牔敥慐敲瑮匠䅐⁎ൻ䌊䱏剏›昣敡戱㬶䴠剁䥇ⵎ䥒䡇㩔㌠硰਍ൽ㰊匯奔䕌ാ㰊䥄⁖瑳汹㵥吢塅ⵔ䱁䝉㩎爠杩瑨㸢਍䐼噉猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›楲桧㭴䌠䱏剏›攣捦㜲㬴䘠乏ⵔ䥓䕚›㔱硰㸢⌦㔱ㄹ☻ㄣ㜵㬶⌦㘱㈰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜵㬶⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㘱㤰※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷※㰺䐯噉ാ㰊䍓䥒呐琠灹㵥整瑸樯癡獡牣灩㹴慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪㔲〬✬⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷✻✬Ⱗ✧⤩䌻瑡来牯䱹獩⹴異桳渨睥䌠瑡来牯佹橢ㄨ㈬ⰵ☧ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶⌦㜱〴✻✬⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬵⌦㔱㌸✻⤩䌻瑡来牯䱹獩⹴異桳渨睥䌠瑡来牯佹橢㔨㈬ⰵ☧ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬵☠ㄣ㐵㬸☠ㄣ㤵㬱⌦㘱〱☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔸※⌦㘱㠰※⌦㔱〷☻ㄣ㜵㬶⌦㔱㘸☻ㄣㄶ㬰⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬶Ⱗ✧⤩䌻瑡来牯䱹獩⹴異桳渨睥䌠瑡来牯佹橢㈨ㄬ✬⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸Ⱗ㨧⤭⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪ⰶⰱ☧ㄣ㜵㬰⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱〱☻ㄣ㠵㬸⌦㜱〴※⌦㔱㘷☻ㄣ〶㬷⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠸☻ㄣ㜵㬸⌦㜱〴✻✬⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪ⰷⰱ☧ㄣ〶㬵⌦㜱㔰☻ㄣ〶㬵⌦㘱㐰※⌦㔱㐹☻ㄣ㠵㬴⌦㔱㔷☻ㄣㄶ㬰⌦㜱〴※⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㘱〱☻ㄣ㐷㬰Ⱗ✧⤩䌻瑡来牯䱹獩⹴異桳渨睥䌠瑡来牯佹橢㠨㔬✬⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㔰✻✬⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪ⰹⰵ☧ㄣ㤵㬱⌦㘱〱☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔸✻✬⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪〱㔬✬☠ㄣ㜵㬰⌦㔱㘷☻ㄣ㠵㬶⌦㘱〱☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰✻✬⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪ㄱ㔬✬⌦㔱㘷☻ㄣ〶㬷⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠸☻ㄣ㜵㬸☠ㄣ㠵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬵☠ㄣ〶㬸☠ㄣ〶㬵⌦㔱ㄸ☻ㄣㄶ㬰⌦㔱ㄹ✻✬⤧㬩慃整潧祲楌瑳瀮獵⡨敮⁷慃整潧祲扏⡪ㄴㄬ✬⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㐹☻ㄣ〶㬶☠ㄣ〶㬷⌦㔱㔷☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ㤵㬱⌦㔱㘷☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㌹☻ㄣ㐷㬰Ⱗ✧⤩圻楲整牔敥〨㬩⼼䍓䥒呐ാ㰊䐯噉ാ㰊剈ാ㰊但䵒洠瑥潨㵤敧⁴捡楴湯搽晥畡瑬愮灳㹸䤼偎呕瘠污敵昽ⵡ剉琠灹㵥楨摤湥渠浡㵥畃瑬牵㹥㰠义啐⁔慶畬㵥敳牡档桳灯琠灹㵥楨摤湥渠浡㵥慰敧ാ㰊⁐瑳汹㵥䌢䱏剏›挣扣㘰≦愠楬湧爽杩瑨☾ㄣ㠵㬰⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱〸☻ㄣ〶㬸⌦㜱〴※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰※›䈼㹒䈼㹒愼癤牥楴敳敭瑮戺㹲⼼摡敶瑲獩浥湥㩴牢㰾义啐⁔摩吽硥ㅴ挠慬獳琽硥扴硯瘠污敵∽•楷瑤㵨ㄢ〰∥渠浡㵥桳灯敳牡档敫睹牯獤ാ㰊䍓䥒呐氠湡畧条㵥慪慶捳楲瑰搾捯浵湥⹴污孬猧潨獰慥捲歨祥潷摲❳⹝慶畬㵥✧㰻匯剃偉㹔਍渦獢㭰㰠偓乁猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›楲桧㭴䐠卉䱐奁›潮敮※䱆䅏㩔爠杩瑨•摩猽潨獰慥捲㹨䤼偎呕猠祴敬∽佃佌㩒⌠捣ぢ昶•慶畬㵥〱䌠䕈䭃䑅琠灹㵥慲楤慮敭匽潨印慥捲卨捥楴湯☾ㄣ㜵㬵⌦㔱ㄹ☻ㄣ〶㬴⌦㔱㔷☻ㄣ㤵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㜵㬸☠ㄣ㜵㬵⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⌦㜱〴☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬵⌦㔱ㄸ☻ㄣ㠵㬹⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴⌦㔱㔷☻ㄣ㜵㬸䈼㹒䤼偎呕猠祴敬∽佃佌㩒⌠捣ぢ昶•慶畬㵥‱祴数爽摡潩渠浡㵥桓灯敓牡档敓瑣潩㹮⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜵㬶⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㜱〴※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷㰻剂㰾义啐⁔瑳汹㵥䌢䱏剏›挣扣㘰≦瘠污敵㜽琠灹㵥慲楤慮敭匽潨印慥捲卨捥楴湯☾ㄣㄷ㬱⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰※⌦㔱㌸☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㜱〴☻ㄣ㐷㬰䈼㹒䤼偎呕猠祴敬∽佃佌㩒⌠捣ぢ昶•慶畬㵥‶祴数爽摡潩渠浡㵥桓灯敓牡档敓瑣潩㹮⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷㰻剂㰾匯䅐㹎䈼㹒䈼㹒䤼偎呕猠祴敬∽佂䑒剅䈭呏佔㩍⌠昱ㄴ㈲ㄠ硰猠汯摩※佂䑒剅䰭䙅㩔⌠昱ㄴ㈲ㄠ硰猠汯摩※䅂䭃則問䑎›㘣㤸㙥㭤䘠佌呁›敬瑦※䅍䝒义䰭䙅㩔㈠瀰㭸䈠剏䕄ⵒ佔㩐⌠昱ㄴ㈲ㄠ硰猠汯摩※佂䑒剅刭䝉呈›ㄣ㑦㈱′瀱⁸潳楬≤椠㵤畓浢瑩‱汣獡㵳瑢慶畬㵥⌦㔱〸☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷☻ㄣ㠵㬰⌦㘱㠰※祴数猽扵業⁴慮敭䈽㸲⼼㹐⼼但䵒㰾剂㰾剂ാ㰊剈ാ㰊䅔䱂⁅瑳汹㵥䈢䍁䝋佒乕㩄眠楨整•楤㵲瑬⁲摩琽扡敬㌲挠慬獳琽瑸戠牯敤㵲‰散汬灓捡湩㵧‰散汬慐摤湩㵧‰楷瑤㵨ㄢ〰∥ാ㰊䉔䑏㹙਍吼㹒਍吼⁄敨杩瑨㈽‰楷瑤㵨ㄢ〰∥愠楬湧爽杩瑨㰾䵉⁇獨慰散㔽猠捲∽獡敳獴戯獡敫彴捩湯朮晩•楷瑤㵨㈷栠楥桧㵴〲㰾启㹄⼼剔ാ㰊剔ാ㰊䑔眠摩桴∽〱┰㸢਍吼䉁䕌椠㵤慴汢㉥‴汣獡㵳硴⁴潢摲牥〽挠汥卬慰楣杮〽挠汥偬摡楤杮〽眠摩桴∽〱┰㸢਍吼⁒䅶楬湧挽湥整㹲਍吼⁄敨杩瑨ㄽ戠捡杫潲湵㵤獡敳獴猯灥た⸱楧㹦⼼䑔ാ㰊䑔栠楥桧㵴‱慢正牧畯摮愽獳瑥⽳敳彰㄰朮晩ാ㰊⁐瑳汹㵥吢塅ⵔ䱁䝉㩎爠杩瑨※䅍䝒义›瀰㭸䌠䱏剏›挣扣㘰≦☾ㄣ㠵㬷⌦㔱㘷☻ㄣ㠵㬳☠ㄣ㠵㬲⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰⌦㔱㌸※⌦㔱㠸☻ㄣ〶㬵⌦㔱㔷※⌦㔱㈸☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ㜵㬵⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬸⸠⼼㹐⼼䑔㰾启㹒⼼䉔䑏㹙⼼䅔䱂㹅⼼䑔㰾启㹒⼼䉔䑏㹙⼼䅔䱂㹅ℼⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭാ㰊䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇ⵎ佔㩐ㄠ瀰㭸䈠䍁䝋佒乕ⵄ䕒䕐呁›敲数瑡•摩氽杯湩ാ㰊䥄⁖摩氽杯湩慢㹲਍值☾ㄣ〶㬸⌦㔱㔸☻ㄣ〶㬸⌦㔱㌸※⌦㜱㔰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬶⌦㔱㔸※⌦㔱㜸☻ㄣ㜵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬸⼼㹐਍值猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›楲桧㭴䴠剁䥇㩎㜠硰㔠硰㔠硰㸢⌦㔱㠸☻ㄣ〶㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬷⌦㘱㜰㰻倯ാ㰊⁐瑳汹㵥吢塅ⵔ䱁䝉㩎爠杩瑨※䅍䝒义›瀷⁸瀵⁸瀵≸☾ㄣ㠵㬵⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬶☠ㄣ㤵㬳⌦㔱㘷☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔸㰻倯ാ㰊但䵒洠瑥潨㵤潰瑳渠浡㵥潌楧䙮牯捡楴湯栽瑴㩰⼯睷⹷慢楲敪獳湥散挮浯氯杯湩愮灳㹸䤼偎呕椠㵤慔杲瑥瘠污敵搽晥畡瑬愮灳╸昳慰敧㌥摤獥瑫灯琠灹㵥楨摤湥渠浡㵥慔杲瑥‾䤼偎呕瘠污敵㼽慰敧氽杯湩琠灹㵥楨摤湥渠浡㵥桴捥污敬㹲䤼偎呕猠祴敬∽佔㩐ⴠ〴硰•汣獡㵳潬楧楮灮瑵渠浡㵥硴啴敳湲浡㹥㰠义啐⁔瑳汹㵥吢偏›ㄭ瀸≸挠慬獳氽杯湩湩異⁴祴数瀽獡睳牯⁤慮敭琽瑸慐獳潷摲‾䤼偎呕猠祴敬∽啃卒剏›潰湩整≲挠慬獳氽杯湩瑢慶畬㵥••祴数猽扵業⁴慮敭䈽㸵㰠䘯剏㹍⼼䥄㹖਍䐼噉猠祴敬∽䥄偓䅌㩙渠湯㭥䠠䥅䡇㩔㜠瀰≸椠㵤楤啶敳䥲普汣獡㵳潬楧扮牡㰾䐯噉ാ㰊䍓䥒呐琠灹㵥整瑸樯癡獡牣灩㹴慶⁲䱌昽污敳椻⡦䱌笩潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤氢杯湩慢≲⸩瑳汹⹥楤灳慬⁹‽渧湯❥※潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤搢癩獕牥湉潦⤢献祴敬搮獩汰祡㴠✠㬧敽獬⁥摻捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨潬楧扮牡⤢献祴敬搮獩汰祡㴠✠㬧搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨楤啶敳䥲普≯⸩瑳汹⹥楤灳慬⁹‽渧湯❥紻⼼䍓䥒呐ാ㰊䐯噉㰾䐯噉ാ㰊䥄⁖摩氽晥㹴䤼䝍猠捲∽楦敬⽳慦椯慭敧⽳慢楲㑪瀮杮•楷瑤㵨㘶‷敨杩瑨㜽㸹਍䐼噉猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›楲桧≴椠㵤潣瑮㰾偓乁猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›楲桧㭴䴠剁䥇ⵎ䥒䡇㩔㜠硰㸢䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧栽浯≥㰾但呎猠祴敬∽佃佌㩒⌠〰〰〰※但呎匭婉㩅㤠瑰㸢⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬱⌦㔱ㄸ☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜵㬵⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬴⌦㜱〴㰻䘯乏㹔⼼㹁䘼乏⁔瑳汹㵥䌢䱏剏›〣〰〰㬰䘠乏ⵔ䥓䕚›瀹≴☾扮灳☻瑧☻扮灳㰻䘯乏㹔䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧挽瑡来牯≹㰾但呎猠祴敬∽佃佌㩒⌠〰〰〰※但呎匭婉㩅㤠瑰㸢⌦㔱㌸☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㠷☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜵㬶⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬳⌦㜱〴※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷㰻䘯乏㹔⼼㹁䘼乏⁔瑳汹㵥䌢䱏剏›〣〰〰㬰䘠乏ⵔ䥓䕚›瀹≴☾扮灳☻瑧☻扮灳㰻䘯乏㹔䄼栠敲㵦㼢畣瑬牵㵥慦䤭♒慰敧瀽潲畤瑣≳㰾但呎猠祴敬∽佃佌㩒⌠〰〰〰※但呎匭婉㩅㤠瑰㸢⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬱⌦㔱㤸☻ㄣ〶㬸⌦㘱㐰☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㠷㰻䘯乏㹔⼼㹁䘼乏⁔瑳汹㵥䌢䱏剏›〣〰〰㬰䘠乏ⵔ䥓䕚›瀹≴☾扮灳☻瑧☻扮灳㰻䘯乏㹔䄼栠敲㵦⌢㸢䘼乏⁔瑳汹㵥䌢䱏剏›〣〰〰㬰䘠乏ⵔ䥓䕚›瀹≴☾ㄣ〶㬵⌦㘱㈰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬷⼼但呎㰾䄯㰾但呎猠祴敬∽佃佌㩒⌠〰〰〰※但呎匭婉㩅㤠瑰㸢渦獢㭰朦㭴渦獢㭰⼼但呎㰾匯䅐㹎㰠剂㰾剂㰾䵉⁇摩猽牨猠捲∽楦敬⽳慦椯慭敧⽳桳⹲湰≧‾䤼䝍椠㵤桳牳㵣昢汩獥是⽡浩条獥猯汨瀮杮㸢㰠䵉⁇摩猽扨猠捲∽楦敬⽳慦椯慭敧⽳桳⹢湰≧‾䐼噉猠祴敬∽䕔员䄭䥌乇›番瑳晩㭹倠䑁䥄䝎䰭䙅㩔㔠硰※䅐䑄义ⵇ䥒䡇㩔ㄠ瀰≸ാ㰊䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎㠠硰※䱆䅏㩔氠晥≴㰾䐯噉㰾剂ാ㰊䅔䱂⁅潢摲牥〽挠汥卬慰楣杮〽挠汥偬摡楤杮〽ാ㰊䉔䑏㹙਍吼㹒਍吼⁄䅶楬湧琽灯愠楬湧爽杩瑨☾ㄣ〶㬶⌦㔱㔷☻ㄣ〶㬵☠ㄣ〶㬵⌦㔱ㄸ☻ㄣ㠵㬹⌦㘱㠰☻ㄣ〶㬴㨠㰠启㹄਍吼⁄汣獡㵳汰楡䅶楬湧琽灯愠楬湧爽杩瑨䰾浡杩硥传楴⁣牄灯⼼䑔㰾启㹒਍吼㹒਍吼⁄汣獡㵳牧敥瑮硥⁴䅶楬湧琽灯愠楬湧爽杩瑨㰾但呎挠汯牯⌽晦〰㌳㰾但呎挠汯牯⌽〰〰〰☾ㄣ〶㬲⌦㘱〱☻ㄣ〶㬵⌦㔱㠷⠻䘼乏⁔潣潬㵲昣て〰‰楳敺㈽☾ㄣ㠵㬵⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰㰻䘯乏㹔
⼼但呎㨾㰠䘯乏㹔⼼䑔ാ㰊䑔挠慬獳瀽慬湩瘠汁杩㵮潴⁰污杩㵮楲桧㹴㰰启㹄⼼剔ാ㰊剔ാ㰊䑔挠慬獳朽敲湥整瑸瘠汁杩㵮潴⁰污杩㵮楲桧㹴⌦㔱㘷☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㔸※⌦㜱㔰☻ㄣ㠵㬳㨠㰠启㹄਍吼⁄汣獡㵳汰楡⵮敲⁤污杩㵮楲桧㹴⼼䑔㰾启㹒਍吼㹒਍吼⁄汣獡㵳牧敥瑮硥⁴䅶楬湧琽灯愠楬湧爽杩瑨䤾䍒㨠⼼䑔ാ㰊䑔挠慬獳瀽慬湩爭摥愠楬湧爽杩瑨㤾〵〵䔵⼼䑔㰾启㹒਍吼㹒਍吼⁄汣獡㵳牧敥瑮硥⁴䅶楬湧琽灯愠楬湧爽杩瑨☾ㄣㄷ㬱⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㜰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㘰☻睺橮☻ㄣ〶㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㘷☻ㄣ㤵㬱㨠⼼䑔ാ㰊䑔挠慬獳瀽慬湩爭摥愠楬湧爽杩瑨㰾启㹄⼼剔ാ㰊剔ാ㰊䑔愠楬湧氽晥㹴渦獢㭰渦獢㭰䄼漠据楬正∽楷摮睯漮数⡮㼧慰敧猽潨♷瑩浥摩㐽㠳Ⱗ✧✬敨杩瑨㐽〵眬摩桴㔽〰猬慴畴㵳敹ⱳ潴汯慢㵲潮洬湥扵牡渽Ɐ潬慣楴湯渽Ɐ敲楳慺汢㵥敹❳㬩•牨晥∽∣㰾䵉⁇瑳汹㵥嘢剅䥔䅃ⵌ䱁䝉㩎洠摩汤≥戠牯敤㵲‰牳㵣⸢⼮⸮愯獳瑥⽳潭敲扟瑵潴⹮楧≦㰾䄯☾扮灳☻扮灳※⼼䑔ാ㰊䑔愠楬湧爽杩瑨☾扮灳㰻启㹄⼼剔㰾启佂奄㰾启䉁䕌㰾剂ാ㰊⁐瑳汹㵥吢塅ⵔ䱁䝉㩎爠杩瑨※䅍䝒义›瀵≸☾ㄣ〶㬵⌦㘱㈰☻ㄣ㜵㬵⌦㘱㐰☻ㄣ〶㬷☠ㄣ〶㬵⌦㔱㔸☻ㄣ㜵㬸⌦㔱㘷☻ㄣ㤵㬱☠ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷※慌業敧⁸瑏捩䐠潲㱰倯ാ㰊⁐瑳汹㵥吢塅ⵔ䱁䝉㩎樠獵楴祦㸢匼剔乏㹇䘼乏⁔潣潬㵲〣〰昰⁦楳敺㔽䰾浡杩硥传楴⁣牄灯⼼但呎㰾匯剔乏㹇਍⼼㹐䈼㹒䄼猠祴敬∽䅐䑄义ⵇ佂呔䵏›瀴㭸倠䑁䥄䝎䰭䙅㩔㐠硰※䅐䑄义ⵇ䥒䡇㩔㐠硰※䱆䅏㩔氠晥㭴倠䑁䥄䝎吭偏›瀴≸栠敲㵦㼢慰敧瀽潲畤瑣♳慣整潧祲摩㌽∵☾ㄣ㜵㬶⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬶⌦㜱ㄱ☻ㄣ㠵㬸⌦㔱㠷㰻䄯‾䄼猠祴敬∽䅐䑄义ⵇ佂呔䵏›瀴㭸倠䑁䥄䝎䰭䙅㩔㐠硰※䅐䑄义ⵇ䥒䡇㩔㐠硰※䱆䅏㩔氠晥㭴倠䑁䥄䝎吭偏›瀴≸栠敲㵦㼢慰敧瀽潲畤瑣牰湩♴瑩浥摩㐽㠳挦瑡来牯楹㵤㔳㸢⌦㘱㘰☻ㄣ㠵㬷⌦㔱㈸☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㜶㬰⌦㔱㔷☻ㄣ㘶㬲⌦㜱〴㰻䄯‾⼼䥄㹖⼼䥄㹖䤼䝍猠捲∽楦敬⽳慦椯慭敧⽳楬敮⸲湰≧眠摩桴㘽㜶栠楥桧㵴ㄱാ㰊䥄⁖摩昽潯整㹲䄼栠敲㵦栢瑴㩰⼯慭楳⹲敮≴琠牡敧㵴扟慬歮☾ㄣ㘶㬲⌦㜱〴☻ㄣ㜵㬵⌦㔱㌸☻ㄣ〶㬷☠ㄣ㠵㬷⌦㔱㔷☻ㄣ㠵㬶⌦㜱〴※⌦㔱㠸☻ㄣ㠵㬳⌦㘱㜰※⌦㔱㠷☻ㄣ〶㬸⌦㔱㜸☻ㄣ㤵㬱☠ㄣ㠵㬸⌦㔱㔸☻ㄣ〷㬵⌦㔱㠷※⌦㘱㔰☻ㄣ㠵㬷⌦㜱〴☻ㄣ㠵㬵☠ㄣ〶㬱⌦㘱㘰※⌦㔱〷☻ㄣ〶㬸⌦㔱㔸☻ㄣ㐷㬰☠ㄣ㜵㬵⌦㔱ㄹ☻ㄣ〶㬴⌦㔱㔷☻ㄣ㤵㬳⌦㔱㔷☻ㄣ㜵㬸⼼㹁⼼䥄㹖⼼䥄㹖⼼䥄㹖⼼佂奄㰾䠯䵔㹌਍

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 149

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 149
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 150

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 150
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 151

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 151
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 152

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 152
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 153

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 153
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 154

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 154
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 155

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 155
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 156

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 156
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 157

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 157
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 158

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 158
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 159

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 159
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 269
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: views/_view_cookie.php

Line Number: 27

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/views/_view_cookie.php
Line: 27
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 158
Function: view


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 273
Function: load_view_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 149

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 149
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 150

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 150
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 151

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 151
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 152

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 152
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 153

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 153
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 154

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 154
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 155

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 155
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 156

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 156
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 157

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 157
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 158

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 158
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: helpers/mj_helper.php

Line Number: 159

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/helpers/mj_helper.php
Line: 159
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 11
Function: check_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: views/_view_cookie.php

Line Number: 27

Backtrace:


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/views/_view_cookie.php
Line: 27
Function: _error_handler


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 158
Function: view


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 15
Function: load_view_cookie


File: /home/itpnews/domains/itpnews.com/public_html/index.php
Line: 306
Function: require_once
9

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *