خرید پستی داروی گیاهی چاق کننده آرکاد

پزشکی :welcome_guest();
function welcome_guest() {
var thedate;
var thehour;
thedate = new Date();
thehour = thedate.getHours();
if (thehour <12)
document.write("خوش آمديد ميهمان")
else if (thehour < 17)
document.write("خوش آمديد ميهمان")
else
document.write("خوش آمديد ميهمان")
}

عضو شوید

عضویتسریع

آمارمطالب

آمارکاربران

کاربرانآنلاین

آماربازدید

لاغریوضعفمیتواندعللگوناگونیداشتهباشدمثلبیاشتهاییعصبیمسائلروحیروانیکهموجبکمترشدناشتهامیشودنحوهیایستادناشتباهوکجانگلبیماریهایخاصسوءتغذیهوعواملدیگرکههریکازآنهادرمانهایخاصخودرادارامیباشندوطبقعلللاغریدرمانآنمشخصمیشود

مادارویمکملگیاهیآرکادرابرایشمابرایافزایشوزنتانپیشنهادمیکنیمازدرصدتضمینمیدهیدکهخیلیزودشاهدافزایشوزنوچربیخواهیدبوداینمکملگیاهیافزایشوزنشاملعصارهیچندینگیاهدرمانیاستکهباعثافزایشاشتهاوجذبموادغذاییدربدنمیشودکاملاگیاهیبودهوبدونعوارضجانبیمیباشددرضمندارایمجوزازسازمانغذاوداروبهشمارهی مجوز میباشدپسازاصالتوکارآمدیآناطمینانحاصلنمایید

اثربخشیاینکپسولهابهگونهایاستکهشاهدافزایشوزندرمدتکوتاهیخواهیدبودحتیدرطیچندروزهماینتغییراتمشهودخواهندبودپساینیکیازسریعترینراههایافزایشوزنوچاقیمیباشدالبتهداشتنیکرژیمغذاییمناسبوپرکالریبااینمکملنیزتوصیهمیشودپسسعیکنیدازخرماعسلگوشتلبنیاتپرچربمغزهاانواعمرباهاوسایرغذاهایانرژیزابیشتراستفادهکنیدتارونددرمانتریعشود

اینداروازعصارهیگیاهانخاصیساختهشدهاستوهیچگونهتفالهومواداضافیدرآننیستوتضمینافزایشوزنداردازآنجاییکهتغذیههاجذببدنتانمیشودنهآبچاقیوافزایشوزنیکدستوغیرقابلبرگشتخواهیدداشتوتمامیبدنتانمثلشکموصورتوپاهاوباتناسبچاقخواهندشدپسازموضوعنیزهیچنگرانینداشتهباشیدازآنجاییکه اینکپسولهایچاقکنندهآرکاددارایگانتیمرجوعمیباشدپسدرصورتعدمرضایتمندیمیتوانیدآنراپسبدهیدووجهرابهصورتکاملدریافتنماییدپسماتااینحدبهاینمحصولاستاندارداطمینانداریم

محتویاتوترکیباتگیاهیاینمکملغذاییشاملمواردزیرمیباشد

عصارهیجنسینگکهسستیوبیحالیراازبینمیبردوبهفرایندخونسازیکمککردهوموجبافزایشسریعاشتهامیشود

 عصارهی شنبلیلهکهخونسازاستوبهجذبحداکثریموادغذاییکمکشایانیخواهدکرد

 عصارهیبرگچنارکهدرچاقیبدننقشاساسیومستقیمیایفامیکند

عصارهیخالصیوجهکهتقویتکنندهیعمومیاشتهاآوروکمککنندهبهجذبانرژیبهبدنمیباشد

شیرینبیان   گیاهخارشتری    عصارهسنبلالطیب،گاوززبانوبهارنارنج   گیاهآویشن وازهمهمهمترعصارهیعصارهجنطیاناوژینکومیباشدکهبهشمابرایرسیدنبههدفتانبسیاریاریخواهندکرد

 

قیمت  تومان

 

 

راهآسانچاقشدنخریداینترنتیداروییبرایچاقیصورتوبدنخریدکپسولهایچاقکننده

سفارشقرصچاقیموثراصلوارزاندارایمجوزمعتبربهشمارهی 

 

خریدکپسولهایگیاهیچاقکنندهوافزایشوزنآرکاد

اینداروبرایدرمانلاغریبهکارمیرودودارایتاییدیهازوزارتبهداشتوسازمانغذاودارومیباشدمیزانافزایشوزندریکدورهیمصرفتقریباتاکیلوگرمبدونبازگشتمیباشدکهبعدازچاقیشمانیزتناسببدنتانحفظخواهدشممثلاتنهاشمکیاصورتتانچاقنمیشوندبلکهتمامیاعضایبدنتانچاقترخواهدشداینداروکاملاگیاهیبودهوازعضارهیگیاهانداروییخاصیساختهشدهاستکهباافزایشاشتهاوجذبموادغذاییوتقویتعمومیبدنبهافزایشوزنسریعشماکمکخواهدکرددرمیانمصرفاینمکملاستانداردسعیکنیدیکبرنامهیغذاییفوقکالریمصرفنماییدتااثراتمثبتاینمکملغذاییرادرمدتزماناندکیمشاهدهنمایید

ایندارویمکملکهآرکادنامداردشاملعصارههایگیاهیچونعصارهبومادرانعصارهمرزهعصارهجنسینگعصارهشنبلیلهعصارهگیاهبرگچنارعصارهیونجهعصارهشیرینبیانعصارهخارشتریعصارهسنبلالطیبوبهارنارنجعصارهآویشنومیباشدکهتمامیآنهابرایافزایشوزنتقویتعمومیبدنافزایشاشتهاچاقیوحجیمشدنبدنلازموضرویاستکهبرایشمادراینبستهیپزشکیفراهمگردیدهاست

اینمحصولدارایگارانتیمرجوعمیباشدودرصورتعدمرضایتمندیوجهبهشمابازگرداندهمیشودپسازکیفیتوکارآییمحصولاطمینانحاصلنمایید

بهدلیلگیاهیبودنکپسولهااینمحصولبدونهرگونهعوارضجانبیخاصبودهوتوضیحاتبیشتررامیتوانیدبررویقوطیآنبخوانید

قیمت  تومان

 

خریدچاقکنندهبدونضررخریداینترنتیقرصچاقکنندهاصلخریدسفارشیدارویمکملررکادافزایشوزن

دسته پزشکیوسلامت زیردسته داروهایگیاهی

خریدپستیاینترنتیمکملافزایشوزنوچاقیاورجینال

لاغریمیتواندمشکلاتفراوانیدرپیداشتهباشدکهدراینجابهبررسیآنهانمیپردازیمدارویمخمرآبجودارایمجوزازسازمانغذاوودارویجمهوریاسلامیایرانمیباشدکهشمارهپروانهیآن میباشدپسازاصالتوکاراییآناطمینانحاصلنماییدشمارهنامهیمکملمورخمیباشد

اینداروساختکشورانگلستانمیباشدوشرکتبانامسازندهیاینداروهامیباشنداینمکملافزایشوزنتاثیرزیادیبرافزایشوزنوچاقیافرادلاغرداردکهطبقآماررسمیالیکیلوگرمافزایشتودهیبدنیرابرایشماگارانتیمیکنیم

اینپودرمکملدارایافواعویتامینهاوموادمعدنیوانرژیمیباشدکهبرایافزایشوزنوسلامتیبدنبسیارلازمهستندبهدلیلگیاهیبودنمحصولهیچگونهنگرانیازبابتعوارضجانبیاینمکملنداشتهباشیدزیراهیچگونهعوارضجانبیخاصیندارداینداروباعثافزایشاشتهاوسطحانرژیبدنشدهورودپیریراکندمیکندهمچنینازبیماریسرطاننیزپیشگیریکردهوافزایشوزنوچربیرابرایشمابهارمغانمیآورد

اینمکملاورجینالدارایموادغذاییبالامیباشدکههمهبرایرشدونمویبدنانسانضروریمیباشنداینمحصولکاملااورجینالوتاییدشدهاستپسازکیفیتوکاراییآناطمینانحاصلنمایید 

قیمت  تومان

امتیازبدهید       امتیاز

مکملغذاییافزایشوزنیکنوعمخمرآبجواستکهکاملاگیاهیبودهکهطبقآماررسمیبیشترینتاثیررادرافزایشوزنفرادلاغردارد

اینمکملرادریکدورهیکاملمصرفنماییدکهافزایشوزنحدودکیلوگرمدریکدورهبرایشماازطرففروشگاهتضمینمیشودالبتهنمیتوانیدفقطبااینمکملچاقشویدبلکهداشتنیکبرنامهغذاییپرکالریتوصیهمیشود

متاسفانهبرخیافرادسودجوبهدلیلنداشتنوجداندستبهفروشمکملهایتقلبیمیزنندومردمراازمکملزدهمیکنندامامحصولارائهشدهدراینسایتساختکشورانگلستانمیباشدوتوسطشرکت عرضهشدهاستهمچنیناینمکملدارایشمارهنامه بهمورخ  و شمارهپروانه ازمعاونتغذاودارویایرانمیباشد  ویژگیهااینمکملخواصیتاشتهاآوریزیادیداردودارایوزنخالصگرمیامیباشدکهباافزایشانرژیبدنبهافزایشوزنکمکمیکند

مکملافزایشوزن  بهدلیلداشتنموادمعدنیفراوان  خاصیتضدسرطانیداشتهورودپیریراکندمیکند  کاهشکلسترولبدخونوافزایشکلسترولخوبخونیاورفعخستگیوشادابیبدنبههمراهانژریدادنفراوانبهانسانازدیگرویژگیهای میباشدهمچنینموجبحفظسلامتیوبهبودچشمدهاندندانوسایرارگانهایبدنمیباشدکهعلتآنهموجودانواعویتامینواملاحمعدنیدرآنمیباشدکهدرجدولزیربهصورتمفصلمشاهدهمیکنید

موادتشکیلدهندهپودرمخمرآبجو 

اینمکملتاییدشدهدارایتمامیویتامینهایگروهبهجزویتامینمیباشدبنابراینویتامینهایگروهرادارامیباشدکهشاملتیامین،ریبوفلاوین،نیاسین،پانتوتنیکاسید،پیروکسیدین،اسیدفولیکویافولات،بیوتین میباشدکههرکدامدارایخواصتقویتیوافزایشرشدوافزایشبیناییورابهدنبالخواهدداشتکهدراینبارهمیتوانیدبیشترتحقیقکنید

دراینمخمرآبجونوعاسیدآمینهضروریبدنموجوداستکهمیتواندبرایافزایشرشدواستقامتبرایورزشکارهامخصوصابدنسازانمورداستفادهقرارگیرد

درهرگرممخمرآبجو حدوداگرمپروتئینموجوداستکهبرایرشدعضلاتوافزایشوزنضروریاست

مکملمخمر  داراینوعاملاحوموادمعدنیبسیارسودمندمیباشدکهشاملکروم،فسفروسلنیومروی،آهن،مس،منیزیوم،منگنزوپتاسیم ودیگرموادمعدنیلازمبرایرشدوافزایشوزنمیباشد 

درهرگرمازاینمخمرآبجوحدودگرمفیبروجودداردکهبرایافزایشتودهیبدنیلازموضروریمیباشدودردرمانوپیشگیریازیبوستنقشبسزاییراایفامیکند

بتاگلوکانکهیکآنتیاکسیدانمفیداستباعثتقویتسیستمایمنیودفاعیبدنمیشودکهدراینمکملبهنیزیافتمیشود همچنینمیتوانیدموادسودمندوضرورینوکلئیکاسیدهاونوکلئوزیدهامیباشدبویژهریبونوکلئیکاسیدواینوزینراکهموجبافزایشریکاوریوترمیمسریعتربدنمیشوددراینمکملاورجینالبیابید

همچنیناینمکملغذاییمیتوانددرپیشگیریازبیماریهاییچوناسترس،افسردگی،خستگیمزمن،بیماریهایعودکننده،آکنهمزمن،اگزما،اسهال،سرماخوردگی،سرفهوگلودردوسوءهاضمهموثرواقعشود

وجودنیاسینوپیروکسیدیندرآنترشحسروتونینرادرمغزافزایشمیدهد 

مواردمنعافرادمبتلابهبیمارینقرسنبایدازاینمحصولاستفادهکنند

همچنیناینمکملراباداروهایبازدارندهاکسیدازتکآمینکمعولادرداروهایپارکینسونوضدافسردگیموجودمیباشندراباهممصرفنکنیدچونممکناستفشارخونتانبالارود

اگراولینبارازاینمکملاستفادهمیکنیدبهتراستدرهنگامشروعمقدارکمتریازآنرااستفادهکنیدوبهتدریجبهدزمصرفیآنبیفزاییداستفادهبیشازحدعوارضیخطرناکیدرپیندارداماشایددرصورتمصرفبیشازحددچارنفخشویدپسبهتراستطبقدستورالعملنوشتهشدهبررویقوطیآنرااستفادهکنید

اینمکملکاملاگیاهیبودهوموردتاییدسازمانغذاودارویایرانوکشورهایاروپاییمانندانگلستانمیباشدپسهیچنگرانیدربارهعوارضآننداشتهباشد

موفقباشید

 

قیمت  تومان

 


فروشنده: جدید کالا

قیمت: 39,000 تومان

کد محصول :32

روش خرید: برای خرید کپسول های گیاهی چاق کننده آرکاد، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


محصولات مرتبط:قرص چاق كننده گیاهی Brewers Yeastژل لاغری + محلول چربی سوز+چای لاغریکرم 15 گیاه مومیاییداروی دیابتروغن هفت گیاه تقویت کننده موی سر نیلوفرانهعصاره آرکاد 5عود شکلات – محرک قوی قطره گیاهی لاغری

forumi i

(22450)

POWERED BY MIHANBLOG.COM
Theme is created by: www.designdisease.com


 


9

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *